วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ : แจกสูตรคิดเปอร์เซ็นต์และวิธีกดเครื่องคิดเลข

0
290

วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ : แจกสูตรคิดเปอร์เซ็นต์และวิธีกดเครื่องคิดเลข

เปอร์เซ็นต์คืออะไร

เปอร์เซ็นต์ คือจำนวนที่เทียบเป็นส่วนร้อยหรือร้อยละของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การคิดเป็นส่วนร้อยเรียกว่า “ร้อยละ” หรือ “ต่อร้อย” โดยใช้เครื่องหมาย % ในการแสดง เช่น ถ้าประชากรไทยมีชาย 48 เปอร์เซ็นต์ คือ จากประชากรไทย 100 คน จะมีชาย 48 คน

วิธีคำนวณเปอร์เซ็นต์หลังการลดราคา

สูตรวิธีคำนวณ: ราคาเต็ม x (100-เปอร์เซ็นต์ที่ลด) / 100 = ราคาที่ลดแล้ว

วิธีการใช้เครื่องคิดเลข: ราคาเต็ม – จำนวนที่ลดและกดปุ่ม% = ราคาที่ลดแล้ว

ตัวอย่าง

ถ้าราคาโทรศัพท์เป็น 10,000 บาท และมีการลดราคา 25% ราคาที่เหลือคือเท่าไหร่?

วิธีคำนวณ

10,000 x (100-25)/100 = 7,500 บาท

วิธีคำนวณเปอร์เซ็นต์หลังการลดและสามารถหาจำนวนที่ลดไปได้

สูตรวิธีคำนวณ: ราคาเต็ม x (เปอร์เซ็นต์ที่ลด / 100) = ราคาที่ลด

วิธีการใช้เครื่องคิดเลข: ราคาเต็ม – จำนวนที่ลดและกดปุ่ม% = ราคาที่ลด

ตัวอย่าง

ถ้าราคาโทรศัพท์เป็น 10,000 บาท และมีการลดราคา 25% ลดไปกี่บาท?

วิธีคำนวณ

10,000 x (25/100) = 2,500 บาท

วิธีคำนวณเปอร์เซ็นต์ที่ลดหลังการลดราคา

สูตรวิธีคำนวณ: จำนวนที่ลดไป / ราคาเต็ม x 100 = เปอร์เซ็นต์ที่ลด

วิธีการใช้เครื่องคิดเลข: จำนวนที่ลดไป / ราคาเต็ม x 100 = เปอร์เซ็นต์ที่ลด

ตัวอย่าง

ถ้าราคาโทรศัพท์เป็น 10,000 บาท และมีการลดเหลือ 7,500 บาท ถามว่าลดไปกี่เปอร์เซ็นต์?

วิธีคำนวณ

10,000 – 7,500 = 2,500 บาท (ราคาที่ลดไป)

2,500 / 10,000×100 = 25% (เปอร์เซ็นต์ที่ลด)

วิธีคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการเพิ่มเงินเดือน

สูตรวิธีคำนวณ: (เงินเดือนใหม่ – เงินเดือนเก่า) x 100 ÷ เงินเดือนเก่า = เปอร์เซ็นต์ที่เงินเดือนขึ้น

วิธีการใช้เครื่องคิดเลข: เงินเดือนใหม่ – เงินเดือนเก่า x 100 ÷ เงินเดือนเก่า = เปอร์เซ็นต์ที่เงินเดือนขึ้น

ตัวอย่าง

ถ้าเงินเดือนเก่าคือ 20,000 บาท และหัวหน้าขึ้นเงินเดือนให้เป็น 25,000 บาท ต้องการทราบว่าเงินเดือนขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์?

วิธีคำนวณ

(25,000 – 20,000) x 100/20,000 = 25%

วิธีคำนวณเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนเพิ่มขึ้น

สูตรวิธีคำนวณ: เงินเดือนเก่า + (เงินเดือนเก่า x จำนวนเปอร์เซ็นต์/100) = เงินเดือนใหม่

วิธีการใช้เครื่องคิดเลข: เงินเดือนเก่า + จำนวนที่ขึ้นและกดปุ่ม% = เงินเดือนใหม่

ตัวอย่าง

ถ้าเงินเดือนเก่าคือ 20,000 บาท และหัวหน้าขึ้นเงินเดือนให้ 15% ต้องการทราบว่าเงินเดือนใหม่คือเท่าไหร่?

วิธีคำนวณ

20,000 + (20,000 x 15/100) = 23,000 บาท

วิธีคำนวณเปอร์เซ็นต์ของยอดเงินและตัวอย่างการใช้งาน

สูตรวิธีคำนวณ: เงินเดือนเก่า + (เงินเดือนเก่า x จำนวนเปอร์เซ็นต์/100) = เงินเดือนใหม่

วิธีการใช้เครื่องคิดเลข: เงินเดือนเก่า + จำนวนที่ขึ้นและกดปุ่ม% = เงินเดือนใหม่

ตัวอย่าง

ถ้าเงินเดือนเป็น 18,000 บาท และต้องการหาเปอร์เซ็นต์ของยอดเงิน 5% และ 30% คำนวณได้ดังนี้:

วิธีคำนวณ 5%

18,000 + (18,000 x 5/100) = 18,900 บาท

เปอร์เซ็นต์ของยอดเงิน 5% คือ 18,900 – 18,000 = 900 บาท (เงินที่เพิ่มขึ้น)

วิธีคำนวณ 30%

18,000 + (18,000 x 30/100) = 23,400 บาท

เปอร์เซ็นต์ของยอดเงิน 30% คือ 23,400 – 18,000 = 5,400 บาท (เงินที่เพิ่มขึ้น)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


The maximum upload file size: 2 GB.
You can upload: image.