วิธีหาค่าเฉลี่ยใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

0
221

วิธีหาค่าเฉลี่ยใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

ค่าเฉลี่ยคืออะไร?

ค่าเฉลี่ย คือ ค่าที่อยู่กึ่งกลางระหว่างค่า 2 จำนวนขึ้นไป เช่น ค่าเฉลี่ยของ 1, 2, 3, 4, 5 จะได้เท่ากับ 3 ซึ่งการคำนวณคือ นำค่าทั้งหมดมาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนค่า (1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15) ในจำนวนนี้มีทั้งหมด 4 จำนวน (15 ÷ 5 = 3) จึงได้ค่าเฉลี่ยออกมาเป็น 3

การหาค่าเฉลี่ยในชีวิตจริง

การหาค่าเฉลี่ยในชีวิตจริงสามารถทำได้ เช่น รายได้ฉลี่ยของคนในครอบครัว หรือกำไรจากการค้าขายต่อปี ก็สามารถทำได้

วิธีหารายได้เฉลี่ยของคนในครอบครัว

ครอบครัวหนึ่งมี 4 คน ได้แก่ พ่อ แม่ และลูก 2 คน โดยพ่อมีรายได้ 50,000 บาทต่อเดือน แม่มีรายได้ 25,000 บาทต่อเดือน ส่วนลูก 2 คนมีรายได้เดือนละ 10,000 บาท ก็ให้คำนวณด้วยการนำรายได้ของทุกคนมาบวกกัน และหารด้วยจำนวนคนในครอบครัว

(50,000 + 25,000 + 10,000 + 10,000) ÷ 4 = 23,750 บาท

วิธีหากำไรเฉลี่ยต่อปี

ในแต่ละเดือนผู้ค้าขายจะได้กำไร-ขาดทุน ดังนี้

 • เดือนมกราคม กำไร 5,000 บาท
 • เดือนกุมภาพันธ์ กำไร 8,000 บาท
 • เดือนมีนาคม กำไร 15,000 บาท
 • เดือนเมษายน ขาดทุน 2,000 บาท
 • เดือนพฤษภาคม กำไร 10,000 บาท
 • เดือนมิถุนายน กำไร 12,000 บาท
 • เดือนกรกฎาคม ขาดทุน 3,000 บาท
 • เดือนสิงหาคม กำไร 5,000 บาท
 • เดือนกันยายน กำไร 13,000 บาท
 • เดือนตุลาคม กำไร 7,000 บาท
 • เดือนพฤศจิกายน กำไร 15,000 บาท
 • เดือนธันวาคม ขาดทุน 4,000 บาท

วิธีหาค่าเฉลี่ยผู้ค้าขาย

ให้นำกำไรของแต่ละเดือนมาบวกกัน ส่วนเดือนที่ขาดทุนก็ให้ไปลบแทน จากนั้นนำผลรวมไปหารด้วยจำนวนเดือนทั้งหมด ฉะนั้น ผู้ค้าจึงมีกำไรเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่

( 5,000 + 8,000 + 15,000 – 2,000 + 10,000 + 12,000 – 3,000 + 5,000 + 13,000 + 7,000 + 15,000 – 4,000) ÷ 12 = 6,750 บาท

วิธีหาค่าเฉลี่ย Excel

สำหรับคนที่ใช้โปรแกรม Microsoft Excel บันทึกรายรับ-รายจ่าย หรือข้อมูลต่างๆ หากต้องการหาค่าเฉลี่ย ให้ใช้สูตร Excel เพื่อหาค่าเฉลี่ยของตัวเลขที่อยู่ในช่วงเซลล์ที่กำหนด เช่น

=AVERAGE(A2:A6) หมายถึง ค่าเฉลี่ยของตัวเลขในเซลล์ A2 ถึง A6 หรือ =AVERAGE(A2:A6, 5) หมายถึง ค่าเฉลี่ยของตัวเลขในเซลล์ A2 ถึง A6 และตัวเลข 5.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


The maximum upload file size: 2 GB.
You can upload: image.