วิธีเช็กทะเบียนรถว่าใครเป็นเจ้าของ

0
201

วิธีเช็กทะเบียนรถว่าใครเป็นเจ้าของ

สวัสดีครับและขอบคุณที่ติดตามเนื้อหาของเราที่นี่! วันนี้เราจะพูดถึงวิธีเช็กทะเบียนรถเพื่อทราบว่าใครเป็นเจ้าของรถบริเวณของคุณ การทราบข้อมูลนี้อาจมีความสำคัญในหลายๆ กรณี เช่น เมื่อคุณต้องการติดต่อเจ้าของรถเพื่อแก้ไขปัญหาหรือเรื่องร้องเรียน เราจะมาเริ่มต้นด้วยเงื่อนไขการยื่นตรวจสอบทะเบียนรถกันก่อนครับ

เงื่อนไขการยื่นตรวจสอบทะเบียนรถ

  • การขอตรวจสอบชื่อและข้อมูลผู้ครอบครองรถ จะต้องเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูลที่ยื่นตรวจสอบ เช่น เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาคดีความ แต่หากเป็นกรณีอื่นๆ นายทะเบียนจะพิจารณาอนุญาตเป็นรายๆ ไป ซึ่งอาจได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาตขึ้นอยู่กับเหตุผลและความจำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล.
  • กรณีเจ้าหน้าที่เปิดเผยข้อมูลทะเบียนรถจากการให้บริการรับเช็กทะเบียนรถ หรือรับสืบทะเบียนรถโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จะมีความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีโทษทั้งจำและปรับ

เอกสารประกอบการยื่นเรื่องเช็กทะเบียนรถ

1.บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง และสำเนาลงลายมือชื่อ

2.บันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีของสถานตำรวจที่เกิดเหตุ และสำเนาลงลายมือชื่อ  (กรณีนิติบุคคล) หนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับจริง และสำเนาลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามให้ครบถ้วน พร้อมประทับตรานิติบุคคลทุกฉบับ และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนามทุกคน

3.หลักฐานเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น ภาพจากกล้องหน้ารถ, เอกสารที่ออกโดยบริษัทประกันภัย ฯลฯ

ขั้นตอนการยื่นเรื่องเช็กทะเบียนรถ

การดำเนินการยื่นตรวจสอบทะเบียนรถเป็นการดำเนินการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว สามารถยื่นเรื่องได้ที่กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งที่รถคันนั้นจดทะเบียน โดยใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 ชั่วโมง (ไม่รวมระยะเวลารอ และกรณีระบบหรืออุปกรณ์ขัดข้อง)

1.รับคำขอ

2.ตรวจสอบหลักฐานประกอบคำขอ

3.พิจารณาคำขอ

4.อนุมัติคำขอ

5.ชำระค่าธรรมเนียม รับใบเสร็จรับเงิน

6.รับรองสำเนาข้อมูลทะเบียนรถ

7.จ่ายเรื่อง

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีคำถามเกี่ยวกับกระบวนการนี้ คุณสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่ง หรือโทรติดต่อ Call Center 1584.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


The maximum upload file size: 2 GB.
You can upload: image.