บัตรประชาชนหาย ต้องแจ้งความไหม : คำตอบ ไม่ต้องแจ้งความ

  0
  218

  บัตรประชาชนหาย ต้องแจ้งความไหม : คำตอบ ไม่ต้องแจ้งความ

  บัตรประชาชนหาย ต้องแจ้งความหรือไม่?

  เมื่อบัตรประชาชนหายไป คำถามที่ส่งผู้คนกังวลคือ ต้องแจ้งความที่หน่วยงานราชการหรือไม่? คำตอบคือ ไม่จำเป็นต้องแจ้งความที่หน่วยงานราชการใด ๆ เมื่อบัตรประชาชนหายไป สามารถดำเนินการทำบัตรประชาชนใหม่ได้โดยไม่ต้องแจ้งความให้กับหน่วยงานอื่น ๆ

  การทำบัตรประชาชนใหม่เมื่อหาย

  หากคุณต้องการทำบัตรประชาชนใหม่เนื่องจากบัตรเดิมหายไป สามารถทำได้ที่หลายหน่วยงานตามนี้:

  สำนักงานเขต: คุณสามารถเดินทางไปที่สำนักงานเขตที่คุณอาศัยอยู่และขอทำบัตรประชาชนใหม่ได้ที่นี่

  สำนักงานเทศบาล: หากคุณอาศัยในพื้นที่ที่มีสำนักงานเทศบาล คุณสามารถขอทำบัตรใหม่ได้ที่สำนักงานเทศบาล

  สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง: หากคุณต้องการทำบัตรใหม่ในกรณีที่บัตรหายหรือเสียหาย คุณสามารถติดต่อสำนักบริหารการทะเบียนในกรมการปกครองได้

  ที่ว่าการอำเภอ: หากคุณอาศัยในพื้นที่ที่ห่างไกลจากสำนักงานเขตหรือเทศบาล คุณสามารถขอทำบัตรใหม่ที่ที่ว่าการอำเภอของพื้นที่นั้น

  เอกสารที่ต้องเตรียม

  เมื่อคุณเตรียมที่จะทำบัตรประชาชนใหม่ เนื่องจากบัตรเดิมหายไป คุณจะต้องเตรียมเอกสารต่อไปนี้:

  สำเนาทะเบียนบ้าน: คัดลอกสำเนาทะเบียนบ้านของคุณ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน

  เอกสารที่มีรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตรใหม่ที่ทางราชการออกให้: หากคุณมีเอกสารที่มีรูปถ่ายของคุณที่ออกให้จากทางราชการ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ ใบสุทธิ หรือหนังสือเดินทาง คุณควรเตรียมเอาไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐาน

  หากคุณไม่มีเอกสารข้างต้น คุณยังสามารถนำเจ้าบ้านหรือบุคคลที่มีอายุเกิน 20 ปีมารับรองให้คุณได้

  ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

  การทำบัตรประชาชนใหม่เนื่องจากการหายหรือเสียหาย มีค่าธรรมเนียมที่คุณต้องรู้จัก:

  1.เสียค่าธรรมเนียมในการขอทำบัตรประชาชนใหม่ 20 บาท

  2.หากคุณต้องการออกบัตรในกรณีที่หายหรือถูกทำลาย บัตรชำรุด หรือต้องการแก้ไขชื่อตัว-ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน หรือทำการย้ายที่อยู่ ค่าธรรมเนียมคือ 100 บาทต่อฉบับ

  3.ควรติดต่อขอทำบัตรใหม่ภายใน 60 วันนับจากวันที่ทำบัตรหาย หากเกิน 60 วันจะมีเสียค่าปรับเพิ่มอีก 100 บาท

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here


  The maximum upload file size: 2 GB.
  You can upload: image.