บิลเงินสด vs. ใบเสร็จรับเงิน: ความแตกต่างและข้อควรรู้

0
252

บิลเงินสด vs. ใบเสร็จรับเงิน: ความแตกต่างและข้อควรรู้

เมื่อคุณเป็นผู้ขายหรือผู้ซื้อสินค้าและบริการในประเทศไทย, บิลเงินสดและใบเสร็จรับเงินเป็นสิ่งที่คุณควรรู้จักอย่างดี เป็นเอกสารสำคัญที่มีความสำคัญในกระบวนการการซื้อขาย แม้ว่าทั้งสองจะมีประโยชน์ในการชำระเงินและให้หลักฐานการซื้อขาย แต่มีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างกัน

บิลเงินสดคืออะไร?

“บิลเงินสด” หรือในภาษาอังกฤษคือ “Cash bill” เป็นเอกสารที่ผู้รับเงินออกให้เป็นหลักฐานที่แสดงว่าได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หรือลูกค้าได้ชำระเงินให้แล้ว คล้ายกับใบเสร็จรับเงิน แต่มีความแตกต่างที่สำคัญ คือบิลเงินสดมักถูกออกเมื่อลูกค้าชำระค่าสินค้าหรือบริการทันทีที่เกิดการซื้อขาย และบิลเงินสดมักถูกเขียนด้วยลายมือ ซึ่งเป็นจุดอ่อนในการยื่นรายงานกับสรรพากร เนื่องจากมีความยุ่งยากในการพิสูจน์และตรวจสอบว่าเป็นรายการที่ถูกต้องหรือไม่

ใบเสร็จรับเงินคืออะไร?

ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) คือเอกสารที่ผู้รับเงินออกให้เป็นหลักฐานที่แสดงว่าได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หรือลูกค้าได้ชำระเงินให้แล้ว ในใบเสร็จรับเงินจะระบุข้อมูลสำคัญอย่างชื่อ-สกุล ที่อยู่อาศัย เลขประจำตัวผู้เสียภาษี วันที่ทำรายการซื้อขาย เลขที่ใบเสร็จรับเงิน และรายการสินค้าหรือบริการที่ถูกซื้อ ในประเทศไทย มีกฎหมายกำหนดให้ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งเมื่อมูลค่าสินค้าหรือบริการมีมูลค่าตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป

ข้อแตกต่างระหว่างบิลเงินสดและใบเสร็จรับเงิน

รายละเอียดในบิลเงินสดประกอบด้วย:

-เล่มที่ เลขที่

-ชื่อที่อยู่ของร้านค้า หรือกิจกา

-ชื่อที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้าและบริการ พร้อมเลขที่บัตรประชาชน และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

-รายการสินค้าและบริการ พร้อมจำนวน ราคาต่อหน่วย และราคารวมต่อสินค้าและบริการ

-ค่าสินค้าและบริการทั้งหมด

-ลายมือชื่อผู้รับเงิน

สำหรับใบเสร็จรับเงินมีรายละเอียดที่มากขึ้นและใช้ในกรณีธุรกิจที่มีการจดทะเบียนและจดภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยใบเสร็จรับเงินมี 2 รูปแบบ:

-ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ: ใช้ในกรณีบริษัทที่ยื่นจดทะเบียนและจดภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถออกให้ในการซื้อขายและสามารถนำส่งกรมสรรพากรได้

-ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีแบบย่อ: ใช้ในกรณีร้านค้าที่ขายสินค้าและบริการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี สามารถออกให้เพื่อแสดงมูลค่าสินค้าและบริการในแต่ละครั้ง

บิลเงินสดหรือใบเสร็จรับเงินควรใช้ตอนไหน?

การเลือกใช้ระหว่างบิลเงินสดและใบเสร็จรับเงินขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของคุณและสถานการณ์ของธุรกิจของคุณ:

  • ถ้าคุณต้องการหลักฐานการซื้อขายที่มีความน่าเชื่อถือสูงและมีผลต่อการยื่นสรรพากร ใบเสร็จรับเงินเป็นเลือกที่ดีกว่า เนื่องจากมักถูกออกโดยร้านค้าที่ลงทะเบียนในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และมีการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง
  • ถ้าคุณต้องการรับชำระเงินในทันทีและมีการชำระเงินในสถานที่ต่าง ๆ บิลเงินสดเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม เนื่องจากมักมีการออกในขณะที่รับชำระเงิน

สรุป

ใบเสร็จรับเงินและบิลเงินสดมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือ ใช้เป็นหลักฐานในการชำระรับเงิน แต่มีความแตกต่างในเชิงการออกและการนำไปใช้ ใบเสร็จรับเงินมีความน่าเชื่อถือสูงกว่าและเหมาะสำหรับการยื่นสรรพากร ในขณะที่บิลเงินสดมักมีการออกในทันทีและมีการบันทึกด้วยลายมือ ซึ่งมีความเชื่อถือน้อยกว่าในเชิงการยื่นสรรพากร

อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้ระหว่างบิลเงินสดและใบเสร็จรับเงินขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์และความคุ้มค่าทางภาษี คุณควรพิจารณาให้ดีก่อนการเลือกใช้เอกสารใดเพื่อให้ธุรกิจของคุณเป็นไปด้วยความราบรื่นและถูกต้องทางภาษีมากที่สุด

บิลเงินสดและใบเสร็จรับเงินมีหน้าที่แตกต่างกันแม้ว่าทั้งสองจะมีการใช้เพื่อยืนยันการชำระเงินและการซื้อขาย คุณควรเลือกใช้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์และความต้องการของธุรกิจของคุณ เพื่อให้การทำธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและปราศจากความสับสนทางภาษีในอนาคต

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


The maximum upload file size: 2 GB.
You can upload: image.