วิธีเปลี่ยนเลขทะเบียนรถใหม่ สำหรับรถที่เคยจดทะเบียนแล้ว

0
250

วิธีเปลี่ยนเลขทะเบียนรถใหม่ สำหรับรถที่เคยจดทะเบียนแล้ว

การสลับหมายเลขทะเบียนระหว่างรถที่เคยจดทะเบียนมาแล้ว

เมื่อคุณต้องการที่จะสลับป้ายทะเบียนรถที่เคยได้ทำการจดทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ ควรทราบว่าเรื่องนี้สามารถกระทำได้ โดยรถทั้งสองคันจะต้องจดทะเบียนในพื้นที่เดียวกันเท่านั้น กรณีที่ต้องการสลับป้ายทะเบียนระหว่างพื้นที่ที่แตกต่างกัน คุณต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานขนส่ง 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสลับแผ่นป้ายทะเบียน

ระหว่างการขอสลับแผ่นป้ายทะเบียน รถที่เป็นเจ้าของหมายเลขทะเบียนนั้นต้องมีระยะเวลาคงเหลือของภาษีไม่น้อยกว่า 30 วัน

เอกสารที่ควรเตรียมในการขอสลับป้ายทะเบียนรถ

1.สมุดคู่มือการจดทะเบียนรถ

2.บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ

3.หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)

4.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)

5.หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีเจ้าของรถไม่สะดวกในการดำเนินการ)

6.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

7.แผ่นป้ายทะเบียนเดิม (กรณีที่ต้องการสลับแผ่นป้ายทะเบียนระหว่างพื้นที่ที่แตกต่างกัน)

ค่าธรรมเนียมในการขอสลับป้ายทะเบียนรถ

  • ค่าธรรมเนียมในการขอสลับป้ายทะเบียนรถ คือ 500 บาท
  • ค่าธรรมเนียมในการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ คือ 100 บาทต่อป้าย
  • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ คือ 75 บาท (ประกอบด้วยค่าใบแทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี 20 บาท, ค่าแก้ไขรายการในสมุดคู่มือการจดทะเบียน 50 บาท และค่าคำขอ 5 บาท)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


The maximum upload file size: 2 GB.
You can upload: image.