อัปเดตคนทำงานต้องรู้ : เงินชดเชยประกันสังคม กรณีลาออก

0
184
Characters of an extended family with healthcare illustration

อัปเดตคนทำงานต้องรู้ : เงินชดเชยประกันสังคม กรณีลาออก

เงินชดเชยประกันสังคมเป็นเรื่องที่คนทำงานควรรู้ให้ดี เพราะมันเกี่ยวข้องกับสิทธิ์และเงินที่คุณจะได้รับในกรณีที่คุณลาออกจากงาน ในบทความนี้เราจะอัปเดตข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเงินชดเชยประกันสังคม กรณีลาออก พร้อมกับสถานการณ์โควิด-19 ที่มีผลกระทบต่อการลาออกของคนทำงาน มาดูกันว่าคุณจะได้รับเงินชดเชยอย่างไรบ้างในกรณีต่าง ๆ และวิธีการลงทะเบียนเพื่อรับเงินชดเชยนี้ได้อย่างไรบ้าง

1.เงินชดเชยประกันสังคมคืออะไร?

เงินชดเชยประกันสังคมเป็นระบบที่มีไว้เพื่อช่วยเหลือคนทำงานในกรณีที่พวกเขาต้องลาออกจากงาน โดยมีการคำนวณอัตราการจ่ายเงินชดเชยตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานประกันสังคม

2.การเปลี่ยนแปลงในเงินชดเชยประกันสังคม

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการจ่ายเงินชดเชยประกันสังคมในกรณีว่างงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้:

2.1ผู้ปฏิบัติงานถูกเลิกจ้าง

-คนที่ถูกเลิกจ้างจากองค์กรจะได้รับเงินชดเชยการว่างงาน 70% ของเงินค่าจ้างล่าสุด โดยคำนวณจากฐานเงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท/เดือน

-ระยะเวลาการรับเงินชดเชยไม่เกิน 200 วัน

2.2ผู้ปฏิบัติงานลาออก/หมดสัญญาการจ้างงาน

-คนที่ลาออกจากงานหรือหมดสัญญาการจ้างงานแล้วไม่ได้รับการทำสัญญาต่อ จะได้รับเงินชดเชยการว่างงาน 45% ของเงินค่าจ้างล่าสุด โดยคำนวณจากฐานเงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท/เดือน

-ระยะเวลาในการรับเงินชดเชยไม่เกิน 90 วัน

2.3การปรับเปลี่ยนอัตราการจ่ายเงินชดเชย

อัตราใหม่ที่กล่าวมานี้ถูกใช้และครบกำหนดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โดยมีการลดลงในการจ่ายเงินชดเชย ดังนี้:

-ถูกเลิกจ้างงานจะได้รับเงินชดเชย 50% ของเงินค่าจ้างล่าสุด ระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน ภายใต้เงื่อนไขต้องส่งเงินสมทบเข้าสู่ระบบประกันสังคมครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน ก่อนว่างงาน

-ลาออก/หมดสัญญาจ้างงานจะได้รับเงินชดเชย 30% ของเงินค่าจ้างล่าสุด ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ภายใต้เงื่อนไขต้องส่งเงินสมทบเข้าสู่ระบบประกันสังคมครบ 3 เดือน ภายใน 15 เดือน ก่อนว่างงาน

3.ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับเงินชดเชย

ถ้าคุณต้องการรับเงินชดเชยประกันสังคม กรณีลาออก คุณสามารถดำเนินการได้ผ่านระบบออนไลน์ตามขั้นตอนดังนี้:

3.1ลงทะเบียนเบื้องต้น

-กดเข้าไปที่เว็บไซต์ https://empui.doe.go.th/auth/index ของกรมจัดหาแรงงาน

-ทำการลงทะเบียนตามขั้นตอนที่ทางเว็บกำหนดให้ครบถ้วน

3.2ยื่นเอกสาร

หลังจากการลงทะเบียนเบื้องต้น คุณต้องยื่นเอกสารต่อที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านหรือที่ตนเองสะดวก พร้อมแนบเอกสารดังนี้:

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง

-รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป อายุรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

-เอกสาร/หนังสือรับรองการออกจากงาน/เอกสาร สปส. 6-09 หรือสำเนา (ถ้ามี)

-สำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ซึ่งหน้าแรกต้องระบุชื่อ-สกุลเดียวกับผู้ประกันตนที่ทำการลงทะเบียนว่างงานไว้

3.3รายงานตัว

เมื่อยื่นเอกสารเรียบร้อย ทางสำนักงานประกันสังคมจะให้คุณรายงานตัวตามวัน-เวลาที่กำหนด คุณสามารถเลือกยื่นเอกสารรายงานตัวผ่านทางสำนักงานหรือรายงานตัวผ่านทางระบบออนไลน์ก็ได้

4.สิทธิ์ของคนทำงานหลังลาออก

นอกจากเงินชดเชยประกันสังคม กรณีลาออก ลูกจ้างยังคงสามารถใช้สิทธิ์ของประกันสังคม มาตรา 33 ต่อได้อีก 6 เดือน โดยไม่ต้องทำการจ่ายเงินสมทบใด ๆ ทั้งสิ้น เช่น ค่ารักษาพยาบาล, ค่าคลอดบุตร, ค่าทันตกรรม เป็นต้น

อัปเดตข้อมูลเงินชดเชยประกันสังคม กรณีลาออกเหล่านี้เชื่อว่าจะช่วยให้คุณทราบถึงสิทธิ์และกระบวนการในกรณีที่คุณต้องลาออกจากงาน เพื่อให้คุณวางแผนได้ดีกว่าเดิมและไม่เสียสิทธิ์อย่างไม่จำเป็น ไม่ว่าคุณจะเป็นบรรดาลูกจ้าง มนุษย์เงินเดือน หรือคนที่กำลังคิดออกจากงานด้วยเหตุผลต่าง ๆ

5.คำถามที่พบบ่อย

5.1มีวันที่กำหนดในการยื่นเอกสารหรือไม่?

ใช่ คุณจะต้องยื่นเอกสารภายในเวลาที่กำหนดโดยสำนักงานประกันสังคม

5.2หากต้องการลาออก ควรทำอย่างไรเพื่อรับเงินชดเชย?

คุณควรลงทะเบียนเพื่อรับเงินชดเชยประกันสังคม กรณีลาออก ตามขั้นตอนที่กล่าวมาในบทความนี้

5.3การลาออกจากงานที่เป็นผลกระทบของโควิด-19 จะได้รับเงินชดเชยเท่าไหร่?

การลาออกจากงานที่เกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จะได้รับเงินชดเชยตามอัตราที่กำหนดข้างต้น

5.4คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อรับเงินชดเชยออนไลน์ได้หรือไม่?

ใช่ คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อรับเงินชดเชยประกันสังคม กรณีลาออกออนไลน์ผ่านระบบออนไลน์ที่กล่าวถึงในบทความ

5.5สิทธิ์ในการใช้ประกันสังคม มาตรา 33 ยังคงอยู่หลังจากลาออกหรือไม่?

ใช่ คุณยังคงมีสิทธิ์ในการใช้ประกันสังคม มาตรา 33 หลังจากลาออก อย่างน้อย 6 เดือน

สรุป

การอัปเดตเงินชดเชยประกันสังคม กรณีลาออกเป็นข้อมูลสำคัญที่คุณควรทราบ เพื่อให้คุณวางแผนการลาออกและรับเงินชดเชยได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม คุณควรทำการลงทะเบียนเพื่อรับเงินชดเชยนี้ตามขั้นตอนที่กล่าวมา และอย่าลืมว่าคุณยังคงมีสิทธิ์ในการใช้ประกันสังคม มาตรา 33 หลังจากลาออกอีก 6 เดือน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


The maximum upload file size: 2 GB.
You can upload: image.