ภาษีนิติบุคคล : ความเข้าใจในการคำนวณและการยื่นภาษี

0
177

ภาษีนิติบุคคล : ความเข้าใจในการคำนวณและการยื่นภาษี

การคำนวณเงินได้เพื่อชำระภาษีนิติบุคคล

สำหรับธุรกิจที่ต้องเสียภาษีนิติบุคคล ขั้นแรกที่ควรเข้าใจคือวิธีการคำนวณเงินได้และการหักค่าใช้จ่ายจริงในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะนำมาหักออกจากรายได้เพื่อคำนวณกำไรสุทธิทางภาษี คำนวณนี้ทำในรอบระยะเวลาปกติ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม และหลังจากนั้นจะนำผลลัพธ์มาคูณกับอัตราภาษีที่รัฐบาลกำหนดไว้ จากนั้นจึงยื่นรายงานภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือภ.ง.ด.50 ให้กับกรมสรรพากรภายใน 150 วันหลังจากปิดบัญชีปีนั้น (ปกติไม่เกินวันที่ 30 พฤษภาคมของปีถัดไป) การทำนี้จะช่วยให้ธุรกิจคงความเป็นไปตามกฎหมายและไม่ถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังที่มีค่าปรับต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง

อัตราภาษีนิติบุคคลที่เป็นไปตามกฎหมาย

ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 583 พ.ศ. 2558 มีอัตราภาษีนิติบุคคลที่เป็นไปตามกฎหมายกำหนดไว้ ในกรณีของบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดทั่วไป หากมีกำไรเกิน 3 ล้านบาท จะต้องเสียภาษีในอัตรา 20% ของกำไรสุทธิ ทว่าบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท และรายได้ไม่ถึง 30 ล้านบาท จะได้รับสิทธิ์การยกเว้นภาษีในส่วนของกำไรสุทธิ 3 แสนบาทแรก และสามารถเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วยอัตราภาษีเพียง 15% หากมีกำไรสุทธิตั้งแต่ 300,001 บาท และไม่เกิน 3 ล้านบาท แต่หากมีกำไรเกิน 3 ล้านบาทขึ้นไป ก็จะต้องเสียภาษีนิติบุคคลตามอัตราภาษีสูงสุดที่ 20% เหมือนกับบริษัททั่วไป

การยื่นภาษีนิติบุคคลครึ่งปี

การยื่นภาษีนิติบุคคลไม่ใช่เรื่องที่ต้องทำปีละครั้งเท่านั้น แต่ยังมีการยื่นภาษีครึ่งปีหรือภาษีกลางปีที่ควรรู้เกี่ยวกับมันด้วย การยื่นภาษีประเภทนี้จะใช้วิธีการคำนวณเหมือนกับการยื่นปลายปี แต่เป็นการคำนวณเพียงครึ่งปี คือระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน ของแต่ละปีเท่านั้น ซึ่งทางบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดมีหน้าที่ต้องยื่นส่งให้กับกรมสรรพากรภายใน 2 เดือน ทั้งนี้ยังมีเงื่อนไขที่คนทำธุรกิจสามารถเลือกในการยื่นภาษีครึ่งปี ได้ดังนี้

การยื่นแบบภาษีนิติบุคคลครึ่งปีจากกำไรสุทธิเกิดขึ้นจริงในรอบ 6 เดือน

-ถ้ามีกำไรสุทธิจริงในรอบ 6 เดือนแรก วิธีนี้จะไม่ต้องจ่ายภาษีเพิ่มกรณีประมาณการแล้วขาดเกิน 25%

-ผู้ยื่นภาษีต้องจัดทำงบการเงินเพื่อแสดงรายได้สุทธิในเวลา 6 เดือนแรกของปีและต้องมีการลงลายมือของผู้สอบบัญชีก่อนยื่นให้กับกรมสรรพากร

การยื่นแบบภาษีนิติบุคคลครึ่งปีจากประมาณการกำไรสุทธิตลอดปี

-ผู้ประกอบการจะต้องประมาณการกำไรสุทธิทั้งหมดในรอบปีนั้น ๆ และไม่ต้องทำงบการเงินเพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร

-หากสรุปตัวเลขแล้วปรากฏกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นสูงเกินกว่าประมาณการ 25% ต้องมีการจ่ายภาษีเพิ่มเติม 20% จากการประมาณการที่ผิดพลาดไปเกิน 25% ตามมาตรา 67 ตรี

สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีนิติบุคคล

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีนิติบุคคลสามารถทำได้ทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ในกรุงเทพฯ สามารถยื่นได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตามท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ส่วนในต่างจังหวัดควรยื่นที่ที่ว่าการอำเภอหรือที่ว่าการกิ่งอำเภอตามท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ หรือยื่นผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากรด้วยระบบออนไลน์สำหรับภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.51 เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

นี่คือข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับภาษีนิติบุคคลที่คุณควรทราบ เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่เกิดปัญหาในด้านการเสียภาษี หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อเรา ธุรกิจของคุณคือสิ่งสำคัญสุด และเรายินดีที่จะช่วยคุณให้ประสบความสำเร็จอย่างมีเสถียรภาพในทุกๆ ด้านในองค์กรของคุณ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


The maximum upload file size: 2 GB.
You can upload: image.