วิธีโอนรถมือสอง : เอกสารและขั้นตอนที่ต้องใช้

0
238

วิธีโอนรถมือสอง : เอกสารและขั้นตอนที่ต้องใช้

เอกสารที่ใช้ในการโอนรถ

เมื่อคุณต้องการโอนรถมือสองให้แก่บุคคลอื่น ควรทราบถึงเอกสารที่จำเป็นในการดำเนินการนี้ ดังนี้:

1.ใบคู่มือจดทะเบียน: เอกสารที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของของรถยนต์ ซึ่งต้องมีชื่อของผู้ที่ต้องการโอนรถมือสองให้

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน: สำเนาของบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ต้องการโอนรถและของบุคคลที่ควรรับรองการดำเนินการนี้ (หากผู้ที่โอนหรือผู้ที่รับโอนเป็นนิติบุคคล)

3.สัญญาซื้อขาย, ใบเสร็จรับเงิน, และใบกำกับภาษี: เอกสารที่แสดงถึงการซื้อขายรถและการชำระเงิน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้อง

4.แบบคำขอโอนและรับโอน พร้อมลงลายมือชื่อผู้โอนและรับโอน: เอกสารที่แสดงถึงความยินยอมในการโอนรถ รวมถึงลายมือชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนี้

5.หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน: เอกสารที่แสดงถึงการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนในกรณีที่ผู้โอนหรือผู้รับโอนไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเองได้

ขั้นตอนการดำเนินการโอนรถ

1.นำรถเข้ารับการตรวจสอบที่งานตรวจสภาพรถยนต์: ควรนำรถไปตรวจสอบสภาพที่สำนักงานตรวจสอบรถยนต์ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการยืนยันสภาพของรถที่ต้องการโอน

2.ยื่นเรื่องโอนกรรมสิทธิ์และชำระค่าธรรมเนียม: หลังจากตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว คุณต้องยื่นเรื่องขอโอนกรรมสิทธิ์รถและชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนด

3.รับใบคู่มือจดทะเบียนรถคืน: เมื่อดำเนินการทั้งหมดเสร็จสิ้น คุณจะได้รับใบคู่มือจดทะเบียนรถคืนจากกรมการขนส่งทางบก

4.รับใบเสร็จรับเงิน เครื่องหมายการเสียภาษี และแผ่นป้ายทะเบียนรถ: ควรตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน และเอกสารอื่นๆ ที่มีความสำคัญในกระบวนการโอนรถ

 

เมื่อคุณทำตามขั้นตอนทั้งหมดนี้อย่างถูกต้อง การโอนรถมือสองจะเสร็จสิ้นอย่างราบรื่นและทันเวลา อย่างไรก็ตาม หากคุณยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการโอนรถ ควรติดต่อสำนักงานขนส่งท้องถิ่นหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดที่ทำการโอนสิทธิ์เพื่อขอความช่วยเหลือและคำแนะนำเพิ่มเติม

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


The maximum upload file size: 2 GB.
You can upload: image.