วิธีการขอรับใบขับขี่สากลปี 2566 : เอกสารและขั้นตอนที่ควรทราบ

0
240

วิธีการขอรับใบขับขี่สากลปี 2566 : เอกสารและขั้นตอนที่ควรทราบ

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการขอใบขับขี่สากล 2566

เพื่อความราบรื่นในกระบวนการขอใบขับขี่สากลปี 2566 คุณจำเป็นต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ดังต่อไปนี้:

1.หนังสือเดินทางเล่มที่ใช้ในการเดินทาง (ฉบับจริง): ซึ่งต้องยังไม่หมดอายุ เนื่องจากจะถูกนำมาใช้เป็นเอกสารประกอบคำขอ

2.บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง): ยังไม่ควรหมดอายุ เนื่องจากจะใช้เป็นหลักฐานความถูกต้องของตัวตน

3.ใบอนุญาตขับรถหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ (ฉบับจริง): ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะ

  • ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล (ชนิด 5 ปี) หรือตลอดชีพ
  • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ชนิด 5 ปี) หรือตลอดชีพ
  • ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ
  • ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ
  • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ
  • ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก หรือใบแทน

4.รูปถ่าย 2 นิ้ว (4 x 6 ซม.) จำนวน 2 รูป: ไม่เคลือบมัน ประทับตราราชการติด ควรถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าคลุมใบหน้าหรือผ้าโพกศีรษะ เว้นแต่จะเป็นผู้ซึ่งจำเป็นตามศาสนา นิกาย หรือลัทธินิยม

5.ค่าธรรมเนียมทำใบขับขี่สากล: ค่าธรรมเนียมสำหรับขอรับใบขับขี่สากลปี 2566 จำนวน 505 บาท

สถานที่ทำใบขับขี่สากลปี 2566

คุณสามารถทำการขอใบขับขี่สากลปี 2566 ได้ที่สถานที่ต่างๆ ตามนี้:

  • สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5
  • สำนักงานขนส่งทุกจังหวัด

โดยควรจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th เมื่อเข้าไปในเมนู “งานใบอนุญาต” คุณเลือก “ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล” แล้วเลือก “ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ” เพื่อดำเนินการขอใบขับขี่สากล

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


The maximum upload file size: 2 GB.
You can upload: image.