ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู : คืออะไร มีกี่ประเภท

0
230

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู : คืออะไร มีกี่ประเภท

การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู: ขั้นตอนและประเภท

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เป็นหนังสือรับรองที่มีความสำคัญมากสำหรับครูทุกคน ในบทความนี้เราจะพูดถึงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอย่างละเอียด รวมถึงขั้นตอนการขอใบอนุญาตและประเภทของใบอนุญาตที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ทำไมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสำคัญ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เป็นหลักฐานการรับรองความรู้และความสามารถของครูในการสอน หากคุณต้องการที่จะเป็นครูที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับจากคุณหน้าและนักเรียน การได้รับใบอนุญาตครูเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก เพราะมันจะยืนยันว่าคุณมีความรู้และความสามารถที่จำเป็นในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมีทั้งหมด 4 ประเภท ซึ่งประกอบด้วย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้บริหารการศึกษา โดยแต่ละประเภทจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน

1.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู – ใบอนุญาตนี้เป็นสิ่งที่ผู้ที่ต้องการเป็นครูจะต้องได้รับ ซึ่งมันยืนยันว่าคุณมีความรู้และความสามารถที่จำเป็นในการสอนและสร้างสรรค์สถานการณ์การเรียนรู้ที่ดีสำหรับนักเรียน

2.ใบอนุญาตผู้บริหารสถานศึกษา – ใบอนุญาตนี้เป็นสิ่งที่ผู้ที่ต้องการเป็นผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องได้รับ มันยืนยันความพร้อมในการบริหารจัดการทุกด้านของสถานศึกษา

3.ใบอนุญาตผู้บริหารการศึกษา – ใบอนุญาตนี้เป็นสิ่งที่ผู้ที่ต้องการเป็นผู้บริหารการศึกษาจะต้องได้รับ มันยืนยันความพร้อมในการบริหารการศึกษาในระดับสูง

4.ใบอนุญาตศึกษานิเทศก์ – ใบอนุญาตนี้เป็นสิ่งที่ผู้ที่ต้องการเป็นศึกษานิเทศก์จะต้องได้รับ มันยืนยันความสามารถในการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในการเลือกทางการศึกษา

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในสายอาชีพการสอน ในบทความนี้เราจะพูดถึงรายละเอียดและข้อกำหนดของใบอนุญาตครูที่คุรุสภากำหนด ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับต่าง ๆ ดังนี้

1. ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู (P-License) – 2 ปี

ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูหรือ P-License เป็นใบอนุญาตระดับพื้นฐานสำหรับครูที่มีความต้องการสอนและพัฒนานักเรียนในสถานศึกษา ใบอนุญาตนี้มีอายุ 2 ปีและมีเงื่อนไขที่ครูต้องปฏิบัติตามดังนี้:

 • ต้องเป็นผู้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครบ 1 ปีต่อเนื่อง
 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาที่คุรุสภาให้การรับรอง

2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น (B-License) – 5 ปี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นหรือ B-License เป็นใบอนุญาตที่ควรครอบครองสำหรับครูที่มีประสบการณ์สอนมากขึ้นและต้องการเสริมความรู้และความเชี่ยวชาญในการสอน ใบอนุญาตนี้มีอายุ 5 ปีและมีเงื่อนไขที่ครูต้องปฏิบัติตามดังนี้:

 • ต้องเป็นผู้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครบ 1 ปีต่อเนื่อง
 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาที่คุรุสภาให้การรับรอง
 • ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูครบตามที่คุรุสภากำหนด

3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง (A-License) – 7 ปี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงหรือ A-License เป็นใบอนุญาตที่ครูระดับนี้ควรครอบครองเพื่อแสดงความเชี่ยวชาญและความสามารถที่สูงขึ้นในการสอนและนำสังคมมาสู่การพัฒนา ใบอนุญาตนี้มีอายุ 7 ปีและมีเงื่อนไขที่ครูต้องปฏิบัติตามดังนี้:

 • ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูระดับ B-License
 • มีวิทยฐานะตั้งแต่ระดับชำนาญการ หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • ผ่านเกณฑ์การประเมินตามระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด

ขั้นตอนการขอใบอนุญาต

การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไม่ใช่เรื่องยาก แต่คุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

1.ลงทะเบียนออนไลน์: เริ่มต้นโดยการลงทะเบียนขอใบอนุญาตออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของคุรุสภา

2.ส่งเอกสาร: คุณจะต้องส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันความรู้และความสามารถของคุณในการสอน รวมถึงประสบการณ์การสอน

3.ตรวจสอบและอนุมัติ: คุรุสภาจะตรวจสอบข้อมูลที่คุณส่งเข้ามาและอนุมัติใบอนุญาตของคุณ

4.รับใบอนุญาต: เมื่อได้รับอนุมัติ คุณจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของคุณทางไปรษณีย์


คุณสมบัติและความสามารถที่จำเป็น

การได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากต้องผ่านการทดสอบและประเมินความสามารถอย่างละเอียด ดังนั้น คุณสมบัติและความสามารถที่จำเป็นสำหรับครูที่ต้องการใบอนุญาตคือ

 • ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสอน
 • ประสบการณ์การสอนอย่างน้อย 1 ปี
 • การสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาที่คุรุสภาให้การรับรอง
 • การผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูตามมาตรฐานที่กำหนด

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างคุณภาพการศึกษาที่ดีในประเทศของเรา ครูที่มีใบอนุญาตนี้จะมีความพร้อมและความสามารถในการสอนที่ดี เพื่อให้นักเรียนเติบโตและพัฒนาเป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพในอนาคตของเรา

สรุป

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเป็นหลักฐานที่สำคัญสำหรับครูทุกคน เพื่อแสดงความรู้และความสามารถในการสอน มีประเภทต่างๆ ที่คุณสามารถขอได้ตามความสามารถและประสบการณ์ของคุณ อย่าลืมทำตามขั้นตอนการขอใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นครูที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับอย่างสูงสุดในสาขาวิชาชีพครูของคุณ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


The maximum upload file size: 2 GB.
You can upload: image.